کد خبر: 5856

بر اساس طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» یک‌چهارم تهرانی‌ها اصلا مطالعه نمی‌کنند ضمن اینکه کتاب‌فروشی‌ها همچنان مرجع اصلی مخاطبان برای خرید کتاب هستند.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، به همت مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه چکیده طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» منتشر شد.

در این نظرسنجی، ابعاد مختلف میزان مطالعه‌ شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش، پیمایش و نحوه گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه ساخت یافته است و حجم نمونه ۱۰۰۰ نفر بوده است.

جهت استخراج داده‌های گزارش از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری استقلال (کای‌اسکوئر ())، t استیودنت ، کروسکال والیس و برای شدت پیوند بین متغیرها از d سامرز و v کرامر به همراه سطح معنی‌داری آزمون (sig) استفاده شده است.

نتایج حاصل از این نظرسنجی به شرح زیر است:

*حدود یک چهارم پاسخگویان (۲۷.۴درصد) اصلاً اهل مطالعه نبوده و ۴۰.۴درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و ۳۲.۲ درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد» اهل مطالعه هستند.

*میانگین مدت زمان مطالعه پاسخگویان از منابع مختلف ۱۳۷ دقیقه (۲ ساعت و ۱۷ دقیقه) است.

*میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبانه‌ روز به ترتیب عبارت‌اند از: منابع مکتوب اینترنتی ۲۶ دقیقه، انواع کتاب‌های غیردرسی ۲۴ دقیقه، انواع کتاب‌های درسی و کمک درسی ۲۳ دقیقه، روزنامه ۱۳ دقیقه، انواع نشریه و مجله ۱۲ دقیقه، کتاب‌های دینی (قرآن، ادعیه و ...) ۱۲ دقیقه، مطالعات کاری و شغلی ۱۲ دقیقه، منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیک و ...) ۱۱ دقیقه.

*۵۴.۷ درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) اظهار کرده‌اند: کتاب‌های مورد نیازشان را معمولاً از «کتاب‌فروشی‌ها» خریداری می‌کنند. ۲۷.۵ درصد آنان از «دوستان و آشنایان» و ۱۱.۲ درصد از «کتا‌بخانه های داخل شهر» امانت می‌گیرند.

* ۲۴.۷ درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) از طریق «دوستان و آشنایان» و ۲۳.۶ درصد از طریق «اینترنت» از انتشار کتاب‌های جدید مطلع می شوند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری