کد خبر: 4951

برخی رسانه های حامی دولت (ایلنا و...) با انتشار خبری مبنی بر حمایت انجمن های اسلامی از فرجی دانا مدعی حمایت تشكل های دانشجویی سراسر كشور از عملكرد رضا فرجی دانا شدند.

به گزارش قم خبر ، دفاتری که در ذیل می آید با انتشار بیانیه ای ضمن تکذیب این بیانیه تصریح کردند : حق قانونی خود را برای پیگیری قضایی این مسئله و شکایت از خبرگزاری های منتشر کننده اخبار دروغ طبیعی می دانیم.

متن این بیانیه به شرح ذیل است::

باسمه تعالی

انتشار بیانیه های دروغین توسط رسانه های نزدیک به دولت و جعل نام مقدس « انجمن اسلامی دانشجویان» توسط جریان وابسته به فتنه مستقر در وزارت علوم مدتی است، پس از ظهور دولت یازدهم قوت گرفته است.

خبرگزاری ایلنا اقدام به انتشار خبری با عنوان «حمایت۶۵ تشکل دانشجویی از عملکرد رضا فرجی دانا» نموده است که توسط چند رسانه دولتی دیگر نیز بازنشر شده است. در خبر مذکور با سوء استفاده از نام انجمن اسلامی چند دانشگاه به دروغ از حمایت تشکل های دانشجویی از فرجی دانا خبر داده شده است.

این جریان رسانه ای که از فقدان بدنه دانشجویی برای وزیر و وزارت علوم مطلعند طی ماههای اخیر با جعل و تحریف و دروغ پراکنی سعی دارند برای حمایت از مشی افراطی و فتنه جویانه در بخشهایی از وزارت علوم تشکلهای دولت ساخته دست و پا کنند.

ما به عنوان اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، چمران اهواز، محقق اردبیلی، خوارزمی، یزد، بوعلی سینای همدان، علوم پزشکی همدان ضمن اعلام انزجار از این تحرکات فتنه جویانه، حق قانونی خود را برای پیگیری قضایی این مسئله و شکایت از خبرگزاری های منتشر کننده اخبار دروغ طبیعی می دانیم.

ضمنا تشکل های فوق هیچ گونه حمایتی از عملکرد یکساله وزارت علوم ندارند و به آن انتقاد جدی نیز دارند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری