کد خبر: 8416

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان امسال نشان می‌دهد ۹.۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و ۲۰.۲ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، مرکز آمار ایران شاخص نیروی کار در تابستان سال ۱۳۹۳ را بررسی و نتایج طرخ آمارگیری از نیروی کار را اعلام کرد.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۳۷.۲ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش ۱.۹ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۲) و افزایش ۰.۱ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۳) می باشد.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند.

بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۲) ۰.۹ درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۲ ) ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر نشان می‌دهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۸.۶ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۷.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۹ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۲.۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.

این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹- ۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۰.۲ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۹ درصد و نسبت به فصل قبل ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری