از آغاز راه اندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرک، این سامانه تاکنون در ۶۰ گمرک در رویه های ترانزیت و واردات و ۵۵ گمرک در رویه صادرات اجرا شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، از آغاز راه اندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرک، این سامانه تاکنون در ۶۰ گمرک در رویه های ترانزیت و واردات و ۵۵ گمرک در رویه صادرات اجرا شده است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، از آغاز راه اندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرک ، این سامانه تاکنون در بیش از ۶۰ گمرک در رویه های ترانزیت و واردات و ۵۵ گمرک در رویه صادرات پیاده سازی شده است.

سامانه مزبور در رویه ترانزیت در ۶۱ گمرک، رویه واردات در ۶۰ گمرک و رویه صادرات در ۵۵ گمرک اجرایی شده و این ارقام همچنان در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش با راه اندازی سامانه اظهار از راه دور، تشریفات ترخیص کالا به نحو محسوسی از نظر زمان انجام تشریفات و هزینه صاحبان کالا کاهش یافته و اقدامات صورت گرفته منجر به بهبود فرآیند امور گمرکی شده است.

یکی از مهمترین سیاستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیاده سازی این سامانه در گمرکات سراسر کشور، در اولویت قراردادن گمرکات مستقر در نقاط صفر مرزی است که می توان در این خصوص به بهره برداری از سامانه اظهار از راه دور در گمرکات میرجاوه، بیله سوار، باشماق و اینچه برون اشاره کرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری