کد خبر: 3186

طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال، ۱۰.۷ درصد محاسبه شده و در این مدت بخش خدمات با ۴۷.۳ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.


بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱/۳۷ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش ۲/۲ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۲) و افزایش ۷/۱ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۲)می‌باشد.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار امسال ۷/۱۰ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند.

بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۲)، ۱/۰ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۲) ۲/۰ درصد افزایش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷/۱۰ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۵/۹ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۳

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۳/۴۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳ و کشاورزی با ۶/۱۹ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴_ ۱۵ ساله حاکی از آن است که ۸/۲۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵_۲۴ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۹/۱ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۶/۰ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹_۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲/۲۲ درصد از جمعیت فعال ۲۹_۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹_۱۵ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۹/۱ درصد و نسبت به فصل قبل ۱/۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۸/۳۹ درصد شاغلان به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند.

این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری