کد خبر: 8514

هیئت وزیران موافقت کرد آئین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲و۷۷ وتبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ اصلاح شود.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۰۵.۲۶ به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت، درمان واموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد آئین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲و۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ -مصوب ۱۳۸۰ -موضوع مصوبه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۸۶.۰۲.۰۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

۱-ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

الف-جزء ط بند ۲ حذف می شود
ب- متن زیر جایگزین بند ۳ و جزءهای آن می شود:

۳-علاوه بر موارد مذکور در بند ۲ این ماده عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت های موضوع بند ۱ این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

متن زیر به عنوان بند ۴ اضافه می شود:

۴- عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده) برای مدت بیشتر از یکسال موجب بر هم خوردن توالی می شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل ۲۵ سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

۲-ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۴-کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های ۴و۶بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۹۳.۰۷.۱۴ ابلاغ کرده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری