کد خبر: 14

حجت الاسلام زیبایی نژاد

از جمله مشکلاتی که درتحلیل مسائل زنان احساس می کنم این است که اندیشه بسیاری از نخبگان ما دراین زمینه وارداتی است ونه بومی وخودشان اهل نظروتأمل نیستند.

ه گزارش پارس،   « … اگر می خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله   زن، نگاه سالم و منطقى و دقیقى باشد، شرط اوّل آن این است که ذهنمان را از این حرف هایى که غربى ها در مورد زن می زنند - در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابرى جنسى - باید به کلّى تخلیه کنیم. » این جمله، یکی ازفرازهای مهم بیانات راهبردی رهبرمعظم انقلاب اسلامی دردیدارروزشنبه جمعی ازبانوان با ایشان است. حضرت آیت ا… خامنه ای دراین دیدارضمن اشاره به لزوم ایجاد نهادی فراقوه ای برای تدوین راهبردهای مرتبط با موضوع زن وخانواده، خط مشی کلی نظام اسلامی درباره زن راتبیین کردند. نقد وآسیب شناسی جریان های فکری جامعه درباره زن، موضوع دیگری بود که رهبرانقلاب اسلامی به آن پرداختند  .

برای بررسی بیانات مهم مقام معظم رهبری درباره زنان، گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، مسئول مرکزتحقیقات زن وخانواده حوزه علمیه قم انجام دادیم ونظروی رادراین باره جویاشدیم.

حجت الاسلام زیبایی نژاد که سال هاست مسئولیت این مرکزمهم را برعهده دارد وازمحققان برجسته حوزه مطالعات زن وخانواده به شمارمی رود، دراین گفت وگومعضل رواج نگرش های غربی درجامعه وآسیب های برخی مطالعات وبرنامه های مربوط به زنان را تبیین کرد. به گفته وی، نظام اسلامی برای دستیابی به الگوی خاص ومتناسب خود درحوزه زنان، باید نظریه ها وشاخص های خاص خود را نیزطراحی کند. او دراین زمینه معتقداست که باید سند ملی تحکیم خانواده تدوین شود که درآن نقش زن ومرد درخانواده مشخص شده باشد.

 
رهبرمعظم انقلاب اسلامی روزشنبه دردیدار جمعی ازبانوان بانگاهی آسیب شناسانه وراهبردی خطوط کلی مسائل مربوط به زنان رابیان کردند و نگرش واندیشه غرب نسبت به زن وهمچنین نگاهی که تفکرات غربی درباره زن را پیشروانه ومترقی می داند، نقد کردند وبه چالش کشیدند، تحلیل شما از این بیانات چیست؟ ذهنیت جامعه به ویژه طیف نخبگان درباره زن چگونه است؟
 
از جمله مشکلاتی که درتحلیل مسائل زنان احساس می کنم این است که اندیشه بسیاری از نخبگان ما دراین زمینه وارداتی است ونه بومی وخودشان اهل نظروتأمل نیستند.

سطح نخبگی درآن بخشی که انتظار رفتارنخبه گرایانه ازآن ها می رود، پایین است. جریان علمی درجامعه ما بیشتریک جریان ترجمه ای است آن هم نه ترجمه علمی وآکادمیک بلکه ترجمه های بازاری؛ به این معنا که حرف نویسندگان بازاری وکسانی که آثارکلاسیک ودست اول راروان سازی می کنند، به عنوان دانشوران سطح یک ترویج می شود.

این مشکل هم درمباحث زنان وهم درمباحث دیگر وجود دارد.

به همین دلیل ترجمه آثارآکادمیک مانند کتاب های اصلی کانت یا راولز را کمترمشاهده می کنید ولی آثار شخصیت های درجه دوم چون آلوین تافلر که درمجامع علمی کشورهای خود نیز شخصیت های درجه یک محسوب نمی شوند، به وفورترجمه می شود وسروصدا به پامی کند.

این وضعیت نشان دهنده ضعف درجامعه نخبگی ماست که چندان به دنبال کارهای سنگین وفاخرعلمی نیستند. نکته دیگری که به مدیران کشورمربوط می شود، این است که هرچند اغلب مدیران، متدین هستند ومی گویند ما حرف لیبرال ها را درباره زن وخانواده قبول نداریم اما به دلیل ضعف های نظری وعلمی وضعف اتصال نهاد برنامه ریزی با نهاد علم، همان حرف های رایج به معیار تبدیل وبه عنوان شاخص های رشد ازسوی مجامع بین المللی به ما تحویل داده می شود.

بنابراین مدیران ناخواسته همان شاخص ها رابه عنوان شاخص های علمی مدنظرقرارمی دهند و چون ملاحظه می کنند شاخص های رشد زنان درایران درمقایسه با برخی از کشورها پایین تر است، از خود باوری آن ها کاسته می شود وازاین وضعیت احساس یأس می کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری